OpiskelijaTiina Salonen
Koulu
Matkakohde Technische Universität Braunschweig, Saksa
Aika 01.05.2000 - 30.04.2001
Vaihto-ohjelma

1. Matkan kohde ja tarkoitus

Matka suuntautui Pohjois-Saksassa sijaitsevaan Braunschweigin kaupunkiin, jonka teknillisessä yliopistossa, "Technische Universität Braunschweig" oli tavoitteena suorittaa ympäristötekniikan jatko-opintoja. Oker-joen ympäröimä Braunschweigin kaupunki on perustettu 1130 ja sijoittuu kartalla 60 km Hannoverista itään. Tänä päivänä Braunschweigissa asuu n. 250 000 ihmistä ja se on väkiluvultaan Niedersachsenin toiseksi suurin kaupunki. Braunschweigin teknillisen yliopiston historia alkaa vuodesta 1745, jolloin kaupunkiin perus-tettiin Collegium Carolinum. Vuonna 1968 oppilaitoksen nimi muutettiin Technische Universität Braunschweig-iksi ja nykyään yliopistossa opiskelee n. 15 000 opiskelijaa. Opetusta tarjoaa yhteensä 10 eri osastoa, joiden alaisuudessa toimii 123 laitosta. 

2. Suoritetut opinnot ja ekskursiot

TU Braunschweigissa julkaistaan lukukausittain erillinen opinto-opas, johon on koottu kaikkien eri laitosten ympäristöalalla tarjoama opetus. Kurssivalikoima on erittäin monipuolinen ja sisältää ns. perinteisiä ympäristöalan kursseja jätehuollosta vesien käsittelyyn sekä lukukausittain vaihtuvia kursseja, joiden teemat muotoutuvat ympäristöalan ajankohtaisten aiheiden sekä yliopistolla tehdyn tutkimuksen mukaan. Kesä- ja syyslukukaudella 2000 järjestetystä opetuksesta valittiin suoritettaviksi seuraavat kurssit:

- Kehitysteoria ja etelä-pohjoinen -suhteet
- Ekologinen kemia II- Case Studyja aiheesta "kestävä kehitys"
- Ympäristökemian seminaari - Esitelmiä ajankohtai-sista tutkimuksista ja saavutetuista tuloksista
- Torjunta-aineet ja niiden käyttäytyminen ympäris-tössä
- Tuotantotalous III - Tuotantoon integroitu ympäris-tönsuojelu.

Lisäksi päätettiin osallistua kurssille Vesi- ja ympäristö-geologian case studyt, jonka yhteydessä tehtiin ekskur-siot seuraaviin paikkoihin ja yrityksiin:

-Münchehagenin käytöstä poistetulle ongelmajät-teiden kaatopaikalle, jonka alueella saastuneita maita ja pohjavettä on kunnostettu vuodesta 1997 asti.
- Peinessa sijaitsevalle Nordmeyerin tehtaalle, joka valmistaa maanporauslaitteistoja.
- Volkswagen AG:n Wolfsburgin tehtaille, missä tutustuttiin erityisesti laitoksen vesitalouteen ja toimenpiteisiin, joita konserni on toteuttanut toimipaikoillaan vesistön suojelemiseksi.

3. Tutkimusapulaisena Teollisuustieteen ja Yritystutkimuksen laitoksella

Opiskelujen lomassa toimin myös 1.9.2000-31.3.2001 välisenä aikana tutkimusapulaisena teollisuustieteen ja yritystutkimuksen laitoksella. Das Institut für Fabrikbetriebslehrer und Unternehmensforschung (IFU) on perustettu 1965 ja kuuluu konetekniikan osaston tuo-tanto- ja systeemitekniikan haaraan. IFU:n toimialoihin kuuluvat PPS ja logistiikka, tehdassuunnittelu, hallinto-systeemit (laatu-, ympäristö- ja tietohallinto), sekä yritysorganisaatiot, joiden puitteissa laitos toimii aktiivi-sesti sekä opetuksessa ja tutkimuksessa että yhteistyö-projekteissa yritysten kanssa. Laitos työllistää tällä hetkellä 5 tutkimuksen ja opetuksen parissa työskentele-vää assistenttia ja 4 muita organisointitehtäviä hoitavaa henkilöä.

Tutkimusapulaisen ominaisuudessa osallistuin laitoksel-la ympäristöhallinnon alalla suoritettuun tutkimustyö-hön, ja perehdyin työtehtävissäni saksalaisen ja ulkomai-sen kirjallisuuden avulla ekobilanssien laatimiseen sekä yrityksissä käytössä oleviin ympäristötietojärjestelmiin (BUIS) ja niihin koodun tiedon vaikutusmahdollisuuksiin päätöksenteon eri tasoilla. Mutta kuten sananlaskukin sanoo, ei työtä ilman huvia, ja juhlimisen aiheita vuonna 2000 olivat IFU:n 35-vuotisjuhlat ja laitoksen johjana työnsä aloittaneen Prof. U. Dombrowskin kolleegoilleen pitämä virkaanastujaisluento aiheesta digitaalinen tehdas.

Yhteystiedot aiheesta lisätietoja kaipaaville löytyvät alapuolelta, mutta muussa tapauksessa totean ainoastaan, että opiskelijan kannattaisi jossain vaiheessa katsastaa, miltä maailma näyttää Suomen rajojen ulkopuolella!
Tiina Salonen

 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto. 

Tutustu lehteen