Ajankohtaista

18.9.
2017
18.9.2017

PoDoCo apurahojen haku 15.9.-3.11.2017

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. on mukana tohtoreiden ja elinkeinoelämän yhteistyöohjelmassa Post Docs in Companies.

PoDoCo-ohjelmassa tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yksityisiin yrityksiin ja samalla parantaa pitkäjänteisesti suomalaisen elinkeinoelämän uudistuskykyä.  Ohjelma on tarkoitettu vasta valmistuneille tai lähiaikoina valmistumassa oleville tohtoreille. 

Ohjelmaan haetaan täyttämällä PoDoCo:n verkkopalvelussa sähköinen hakemus podoco.fi. 

Vuoden aikana on kaksi hakua, syksyn haku on 15.9.-3.11.2017.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. rahoittaa ohjelmaa vuosittain enintään neljällä ja enintään 28.000 euron vuotuisella apurahalla, jotka liittyvät maa- ja vesiteknilliseen tutkimustoimintaan. Post Docs in Companies ohjelman hakuohjeet ja infotilaisuudet löytyvät kotisivuilta podoco.fi. PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n lisäksi Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Käytännön toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.

 

 
 
25.8.
2017
25.8.2017

APURAHOJEN HAKU

Apurahaa haetaan verkkopalvelussamme täyttämällä ja lähettämällä siellä sähköinen hakemus. 

Lähetetty hakemus tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan ilman liitteitä toimistoomme:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Annankatu 29 A 18
00100 Helsinki


Muiden kuin kongressimatkoja koskevien hakemusten tulee ola perillä 30.9.2017 ja ne käsitellään 30.11.2017 mennessä.

Kongressimatkoja koskevien apurahojen hakuajat ovat:

1.9.-28.2. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään 30.4. mennessä.
1.3.-31.8.  välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään 31.10. mennessä. 
Hallitus käsittelee vain anomukset, joissa matka on hakuajan jälkeen. 

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse. 

Tiedustelut puh. 09 694 0622, tuki@mvtt.fi tai yhteydenottolomakkeella

 
 
8.8.
2017
8.8.2017

Avoin data ja edistyneet sateen simulointimallit parantavat hydrologiassa käytettävää sadantatietoa

Tero Niemen väitöskirja Aalto-yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi Improved Precipitation Information for Hydrological Problem Solving – Focus on Open Data and Simulation, suomeksi Parannettu sadantainformaatio hydrologisessa ongelmanratkaisussa – painopisteinä avoin data ja simulointi.

Koska sadanta on lopulta kaiken makean veden lähde maan päällä, sateen intensiteetin tai sademäärän tunteminen tietyn ajan kuluessa on usein ensimmäinen askel monien hydrologisten ongelmien ratkaisussa. Avoimesti saatavilla olevan datan määrä lisääntyy jatkuvasti, eikä sadedata ole poikkeus. Silti sateen simulointimalleja tarvitaan edelleen, sillä esimerkiksi hyvin harvoin tai tulevaisuudessa tapahtuvien skenaarioiden mittaaminen on joko vaikeaa tai mahdotonta.

Väitöskirjassa tutkittiin avoimesti saatavilla olevan sademittari- ja säätutkadatan soveltuvuutta kaupunkihydrologiseen tutkimukseen. Tulokset osoittavat, että sademittari lähellä tutkittavaa aluetta on edelleen paras sadeinformaation lähde pienillä kaupunkivaluma-alueilla. Kuitenkin etäisyyden kasvaessa säätutkalla mitattu sadanta voi antaa jopa sademittaria parempia tuloksia huolimatta valuma-alueen pienestä koosta suhteessa tutkan erotuskykyyn. Avointen tutkatuotteiden parantuessa niiden käyttökelpoisuus kaupunkihydrologiassa kasvaa edelleen.

Tärkeä mutta usein huomiotta jätetty piirre sateen simulointimalleissa on sadekenttien muodon kunnollinen kuvaaminen. Väitöskirjassa kehitetty menetelmä sadekent-tien muodon määritykseen sadetapahtuman aikana tarjoaa käyttökelpoisen paran-nuksen tällaisiin malleihin. Simuloinnit osoittivat kenttien muodon tarkemman kuvauksen mahdollistavan realistisemmat simulointitulokset kuin perinteisellä mallilla.

Väitöskirjan verkko-osoite on:

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27454

 

 
 
1.8.
2017
1.8.2017

Torjunta-aineiden hajoaminen pintamaissa ja syvempien kerroksien sedimentti-vesiseoksissa sekä puhdistusmenetelmien kehittäminen

Kaisa Kermisen väitöskirja Helsingin yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Dissipation of herbicides in surface soils and subsurface sediment slurries and development of treatment methods.

Torjunta-aineiden runsas käyttö on johtanut pintamaiden, syvempien kerroksien, vesistöjen ja pohjavesien pilaantumiseen. Tämä motivoi tutkimaan torjunta-aineiden hajoamista ja kehittämään puhdistusmenetelmiä.


Tutkittiin torjunta-aineiden hajoamista boreaalisissa pintamaissa, sedimentti-vesiseoksissa ja pilot-mittakaavan sedimenttipylväissä. Sedimentit olivat pohjavesialueelta, joka on pilaantunut atratsiinilla, desetyyliatratsiinilla (DEA), simatsiinilla ja 2,6-diklorobenzamidilla (BAM). Hajoamista pyrittiin edistämään mikrobiologisesti (sedimentin omat mikrobit / Pseudomonas ADP), sonikoimalla (0, 5, 10, 20 tai 30 min, 43 kHz, 320 W) sekä seuraavilla lisäaineilla: pinta-aktiivinen aine metyyli-β-syklodekstriini, nollavalenssisen raudan ja orgaanisen aineksen seos (EHC®), turve tai komposti-turve-hiekka -seos (CPS). 


Mikrobit tehostivat hajoamista pintamaissa. Atratsiinin puoliintumisaika oli 57–181 päivää ja terbutryynin 70–291 päivää. Atratsiini hajosi myös kemiallisesti neljässä maassa, jolloin puoliintumisaika oli 120–183 päivää. Happi ei vaikuttanut atratsiinin puoliintumisaikoihin merkitsevästi, kun taas terbutryyni hajosi vain hapellisissa olosuhteissa. Maassa, jossa hajoaminen oli heikointa, oli vähiten orgaanista ainetta ja typpeä. Sonikointi ja pinta-aktiivinen aine eivät edistäneet atratsiinin hajoamista kontrolleihin verrattuna. Pseudomonas ADP hajotti atratsiinia myös ilman syklodektsriiniä. EHC® edisti atratsiinipitoisuuksien laskua kemiallisesti hapellisissa olosuhteissa ja sedimenttipylväissä EHC® puhdisti atratsiinilla, DEA:lla ja BAM:lla pilaantunutta pohjavettä noin kuukauden. Turve ja CPS tehostivat atratsiinin ja simatsiinin pitoisuuksien laskua. Turve laski myös heksatsinonin pitoisuuksia. Vain pieniä jäämiä atratsiinia, simatsiinia ja heksazinonia pystyttiin eristämään sedimentistä ja turpeesta, mikä viittaa siihen, että pitoisuuden lasku on johtunut kemiallisesta hajoamisesta ja/tai eristämättömissä olevien sitoutuneiden jäämien muodostumisesta.  


Turve, CPS ja Pseudomonas ADP laskivat torjunta-ainepitoisuuksia parhaiten. Myös EHC® voi olla käytännöllinen pienten torjunta-ainepitoisuuksien puhdistuksessa, mieluiten hapen läsnä ollessa. On kuitenkin tutkittava lisää turpeen, CPS:n ja EHC®:n käytettävyyttä puhdistuksessa, jotta vältytään mahdollisilta orgaanisen aineksen lisäämisen haitallisilta vaikutuksilta juomaveden laadulle.

 

Väitöskirjan verkko-osoite on: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/195055

 

 
 
26.6.
2017
26.6.2017

Uudet laskentamallit paljastavat pinnanalaisia valunta- ja kuormitusreittejä peltoalueilta.

Mika Turusen väitöskirja Aalto-yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Assessing water and sediment balances in clayey agricultural fields in high-latitude conditions, suomeksi Vesi- ja kiintoainetaseiden määritys savipelloilla pohjoisissa olosuhteissa.

Peltoalueet muodostavat monimutkaisia hydrologisia systeemejä, joissa valunta- ja kuormitusprosessit kytkeytyvät toisiinsa. Hallitsevia vesitaseen komponentteja, eroosioprosesseja ja kiintoaineen kulkeutumisreittejä pelloilta vesistöihin ei tunneta kattavasti. Matemaattisia malleja käytetään laajalti hydrologisten prosessien tutkimuksessa, mutta kattavia prosessipohjaisia 3D malleja ei ole juuri aiemmin sovellettu pohjoisissa olosuhteissa. Väitöskirjassa tarkasteltiin vesi- ja kiintoainetaseiden muodostumista rakenteellisissa savimaissa 3D-monihuokosmallin avulla.


Kahdella koekentällä tehtyjen pitkäjaksoisten mittausten ja simulaatioiden mukaan pohjavesivalunta voi muodostaa savimailla merkittävän valuntakomponentin horisontaalisia oikovirtausreittejä pitkin, ja pellon topografian havaittiin kontrolloivan pohjavesivalunnan määrää. Oikovirtaukset hallitsivat veden virtausta maaperässä. Tulosten mukaan pohjavesivalunnan sekundäärisen kuivatusvaikutuksen vuoksi kaltevat viljelyalueet eivät tarvitse yhtä tehokkaita kuivatusmenetelmiä kuin topografialtaan tasaiset peltoalueet. Simulaatiotulosten mukaan peltoalueet ovat myös hydrologisessa yhteydessä niitä ympäröiviin alueellisiin pohjavesisysteemeihin.


Oikovirtausreitit mahdollistivat myös kiintoaineen kulkeutumisen maaperässä. Suurin osa erodoituneesta, hienojakoisesta pintamaasta kulkeutui pelloilta pois salaoja- ja pohjavesivalunnan mukana. Pinnanalaisten kuormitusreittien dominoidessa laajalti käytettyjen suojavyöhykkeiden teho kokonaiskuormitukseen nähden on rajallinen. 3D-monihuokosmalli osoittautui mittausdatan analysointiin ja peltojen hydrologian kattavaan analyysiin sopivaksi työkaluksi. Tulosten mukaan mallien rakenteelliset epävarmuudet tulisi huomioida parametristen epävarmuuksien lisäksi.

Väitöskirjan verkko-osoite on:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7378-1

 
 
8.6.
2017
8.6.2017

Järvimuta paljastaa ilmastossa tapahtuneita muutoksia

Saija Saarnin väitöskirja Turun yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on he sensitivity of annually laminated salt lake sediments in central and eastern Finland to the late holocene climate.

Ympäristö ja ilmasto vaikuttavat järvien pohjiin kerrostuvan mudan eli sedimentin ominaisuuksiin. Turun yliopistoon väitöskirjan tehnyt Saija Saarni tutki viiden Keski- ja Itä-Suomessa sijaitsevan järven sedimenttinäytteitä.

Järvimuta voi parhaimmillaan paljastaa syitä ilmastossa tapahtuneiden vaihteluiden taustalla. Järvistä kairattujen sedimenttinäytteiden muutoksia tulkitsemalla tutkijat voivat rekonstruoida tuhansia vuosia sitten ilmastossa tapahtuneiden muutosten suuruutta, nopeutta ja kestoa. 
– Ilmasto on ollut suhteellisen vakaa sen jälkeen, kun viimeinen jääkausi päättyi 11 700 vuotta sitten. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö suuriakin muutoksia olisi sattunut tuona aikana. Jo viimeiseen tuhanteen vuoteen mahtuu poikkeuksellisen lämmin keskiaika sekä viileä, vasta 1800-luvulla päättynyt pieneksi jääkaudeksi kutsuttu ajanjakso, jolloin jäätiköt etenivät Keski-Euroopan vuoristoissa ja Pohjois-Norjassa. Suomessakin menetettiin satoja koleiden kesien seurauksena, Turun yliopistossa väittelevä Saija Saarni kertoo.
Jotta nykyistä ilmastoa ja ilmastonmuutoksen seurauksia voitaisiin ennustaa paremmin, on analogioita Saarnin mukaan etsittävä menneestä. Väitöskirjassaan hän tutki yhteensä viittä pienikokoista järveä Keski- ja Itä-Suomessa. Järvet sijaitsivat Suonenjoen, Viitasaaren ja Kuopion ympäristössä.
– Kuopion ympäristön järvet sijaitsevat routaherkillä alueilla. Juankosken Kuninkaisenlampi heijastelee erittäin herkästi auringon aktiivisuudessa tapahtuneita muutoksia. Kun auringon aktiivisuus on heikoimmillaan, alueella vallitsee useammin korkeapaineen selänne – talvet ovat kylmiä ja vähälumisia. Viitasaarella ja Suonenjoella olevat järvet eivät ole erityisen herkkiä roudalle, eivätkä auringon aktiivisuudessa tapahtuneet muutokset tallennu niihin, Saarni sanoo.
Viitasaaren ja Suonenjoen alue on Saarnin mukaan kuitenkin herkkä lisääntyneelle sadannalle. Alueen sadantaan vaikuttaa erityisesti talvikaudella Pohjois-Atlantin oskillaatio, eli heilahteleva monivuotinen NAO-ilmastoilmiö. Positiivinen NAO-vaihe voimistaa länsituulia erityisesti talvella, jolloin Atlantilta kulkeutuu lämmintä ja kosteaa ilmaa Keski-Suomeen asti. Tämä näkyy runsastuneina lumisateina.
– Korkea- ja matalapaineiden vaihtelu voi vaikuttaa talven keskilämpötiloihin merkittävästi. Tällaisista ilmiöistä johtuu se, että on ennustettu suurehkoja alueellisia muutoksia ilmastossa suhteessa maapallon keskilämpötilan ennustettuun muutokseen. Korkea- ja matalapainealueiden sijoittumista on silti vaikeaa ennustaa ja tietoa ilmakehän muinaisista liikkeistä tarvitaan paljon enemmän, Saarni toteaa.
Järvimuta muistuttaa puiden vuosirenkaita
Järvien pohjalle voi kerrostua lustosedimenttejä, jotka muistuttavat puiden vuosirenkaita. Kuten puiden vuosirenkaat, myös järvilustot syntyvät vuodenaikojen suurten erojen vaikutuksesta.
– Keväisin lumien sulamisen aiheuttama kevättulva huuhtoo valuma-alueelta järviin mineraalipitoista ainesta. Kasvukauden aikana pohjalle kerrostuu suurimmaksi osaksi eloperäistä ainesta. Mineraalikerroksen paksuus antaa viitteitä lumimäärien vaihtelusta ja uusimpien tutkimustulosten perusteella myös roudan muodostumisesta routaherkillä alueilla, Saarni sanoo.
Eloperäisen aineksen määrä riippuu järven sisäisestä tuotannosta, ravinteiden saatavuudesta, valuma-alueelta huuhtoutuvan orgaanisen aineksen määrästä sekä eloperäisen aineksen hajoamisesta. Karuissa järvissä eloperäistä ainesta kerrostuu enemmän sateisina kesinä johtuen valuma-alueelta huuhtoutuvista ravinteista ja orgaanisesta aineksesta.
Väitöstutkimuksessaan Saarni laski lustoja kolmesta eri järvestä Juankoskella, Viitasaarella ja Suonenjoella, kustakin 3000–4000 vuotta taaksepäin. Hän tutki lustojen fysikaalisia ominaisuuksia digitaalisen kuva- ja mikroskooppianalyysin avulla sekä kemiallisia muutoksia röntgenfluoresenssin avulla.
– Lisäksi tutkin viimeistä sataa vuotta kahdesta järvestä Kuopion lähistöllä. Lustovaihteluiden ja ilmaston suhdetta arvioin vertaamalla lustoparametrejä meteorologisiin mittausaineistoihin tilastollisin menetelmin, Saarni kertoo. Viimeisen sadan vuoden aikaiset kerrostumat ovat mielenkiintoisia myös ihmistoiminnan aiheuttamien maankäytön muutosten kannalta.
Väitöskirjan verkko-osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6862-6  

 
 
19.5.
2017
19.5.2017

Vanadiinin ja kromin kemiallinen käyttäytyminen maaperässä - riskinarvioinnin tieteellinen perusta.

Inka Reijosen väitöskirja Helsingin yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Chemical bioavailability of chromium and vanadium species in soil: risk assessment of the use of steel industry slags as liming materials, suomeksi Vanadiinin ja kromin kemiallinen käyttäytyminen maaperässä - riskinarvioinnin tieteellinen perusta.

Kromi (Cr) ja vanadiini (V) ovat raskasmetalleja, joita päätyy maaperään mm. fossiilisista polttoaineista, kemikaali- ja kaivosteollisuudesta sekä maanparannusaineiden ja lannoitteiden epäpuhtauksien mukana. Usein raskasmetallien haittavaikutuksia arvioidaan kokonaispitoisuuksien perusteella, mutta Cr:n ja V:n osalta niiden kemiallinen esiintymismuoto vaikuttaa huomattavasti haitallisuuteen. Kromin hapetusasteeseen perustuvista esiintymismuodoista Cr(III) on ihmisillekin välttämätön hivenravinne, kun taas Cr(VI) on erittäin myrkyllinen syöpää aiheuttava karsinogeeni. Vanadiinin vastaavat muodot ovat V(IV) ja V(V), joista V(V):a pidetään haitallisempana. Myrkyllisyyttä säätelee myös niiden saatavuus eliöille eli ns. kemiallinen biosaatavuus. Liukoisena tai helposti liukoisena Cr ja V voi päätyä herkästi eliöihin sekä huuhtoutua vesistöihin tai pohjavesiin. Tutkimuksessa havaittiin maassa tapahtuvien reaktioiden säätelevän voimakkaasti Cr:sta ja V:sta aiheutuvia riskejä ympäristölle. Kemiallista biosaatavuutta vähensi Cr(III):n ja V(IV):n saostuminen sekä pidättyminen niukkaliukoiseen muotoon. Niiden muuntuminen heikommin pidättyviksi ja haitallisemmaksi Cr(VI) ja V(V):ksi sen sijaan lisäsi riskiä päätyä eliöihin ja pohjavesiin. Myrkyllisen Cr(VI) muodostuminen peltomaassa oli kuitenkin vähäistä ja Cr(III):n hapettuminen Cr(VI):ksi vaati huomattavan korkean mangaanioksidipitoisuuden. Vanadiini sen sijaan hapettui ilman hapesta, minkä takia vähemmän happamissa oloissa V(V) esiintymismuoto on vallitseva. Maan orgaaninen aines sekä happamat olot (eli matala pH) vähensi haitallisten muotojen esiintymistä sekä niiden kemiallista saatavuutta eliöille. Työssä selvitettiin lisäksi teräksen valmistuksen sivutuotteena syntyvien emäksisten kuonien kalkitusainekäyttöön liittyviä riskejä. Kromia ja vanadiinia sisältäviä kuonia syntyy Suomessa ja maailmalla massiivisia määriä, minkä takia niiden hyötykäyttö on tavoiteltavaa. Käyttösovellusten tulee kuitenkin olla ympäristön kannalta kestäviä. Kuonien Cr on pääasiallisesti niukkaliukoista Cr(III):sta ja sen hapettuminen myrkylliseksi Cr(VI):ksi mangaanioksidien toimesta on siksi epätodennäköistä. Teräskuonien V:n vapautuminen maahan oli sen sijaan huomattavaa: jopa 12 % kuonan kokonaisvanadiinista esiintyi maassa liukoisena. Liukoisen V:n arvioitiin esiintyvän VV muotoisena. Vanadiinin liukoisuus maassa riippui maan ominaisuuksien lisäksi kuonatyypistä. Masuunikuonassa V:n liukoisuus oli heikkoa. Tutkimus osoittaa, että kromia tai vanadiinia sisältävien materiaalien tai kemikaalien ominaisuuksien kartoittaminen ei riitä tieteellisen riskinarvioinnin perustaksi. On ensiarvoisen tärkeää selvittää miten ne reagoivat päätyessään maahan. Maassa tapahtuvat reaktiot vaikuttavat huomattavasti metalleista aiheutuviin haittoihin.

Väitöskirjan verkko-osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3224-6

 
 
31.3.
2017
31.3.2017

Vesienhallintaa turvemailla

Riku Eskelisen väitöskirja Runoff generation and load estimation in drained peatland areas, suomeksi Vesienhallintaa turvemailla Oulun yliopistossa on valmistunut.

Tämä väitöskirja käsittelee lumensulannasta syntyvää valuntaa erilaisilla turvemailla ja pintavalutuskentän puhdistustehoa lumensulannan aikaan turvetuotantoalueella. Lisäksi työssä pohditaan miten erilainen näytteenotto-ohjelma vaikuttaa turvetuotantoalueilta arvioituun kiintoainekuormitukseen ja kehitetään yleiseen paikkatietoaineistoon perustuva malli, jolla on mahdollista ennustaa pohjaveden purkautumispaikkoja harjualueilla.


Routaisella turvetuotantoalueella kiintoaineen, värin ja liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuudet olivat pieniä lumensulannan aikaan. Työssä seurattu pintavalutuskenttä vähensi kiintoainekuormitusta alapuoliseen vesistöön myös lumensulannan ja syksyn aikana. Ravinteiden osalta pintavalutuskentän toiminta oli parhaimmillaan kesäaikana, lumensulannan ja syksyn aikana havaittiin typen ja fosforin huuhtoutumista. Eri näytteenotto-ohjelmilla havaittiin olevan suuri vaikutus arvioituun kuormitukseen. Yleisesti voidaan sanoa epävarmuuden kasvavan kohti harvempaa näytteenottoväliä (viikoittainen–kuukausittainen) mutta myös viikoittaisella näytteenotolla epävarmuus on huomattava. Kehitettyä paikkatietomallia kokeiltiin kahdella harjulla, jossa se pystyi antamaan suuntaa antavia arvioita pohjaveden purkautumispaikoista.

Työn tuloksia voidaan hyödyntää turvetuotannon tai muun turvemailla tai niiden lähellä sijaitsevan teollisuuden vesistövaikutuksia arvioitaessa. Esimerkiksi routaisella turvemaalla voitaisiin harkita lumensulannasta aiheituvan valunnan ohijuoksutusta vesiensuojelurakenteista. Työssä todettiin myös pintavalutuskenttien toimivan vaihtelevan kuormituksen alaisena sekä lumensulannan että syksyn aikaan. Arvioiduissa kuormituksissa eri näytteenottoväleillä havaitut suuret epävarmuudet saattavat rajoittaa laskelmien käyttöä joissakin tarkoituksissa. Epävarmuutta voidaan vähentää käyttämällä hyväksi edellisinä vuosina tehtyjä vedenlaatumittauksia. Luotettavin tapa epävarmuuden vähentämiseksi on jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttäminen.

 

Väitöskirjan verkko-osoite on:

 http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526214924.pdf

 
 
28.3.
2017
28.3.2017

Väitös fosforikuormituksesta rannikko- ja saaristoalueilla Suomessa ja Ruotsissa

Irma Puttosen väitöskirja Åbo Akademissa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Phosphorus in the Sediments of the Northern Baltic Sea Archipelagos-Internal P Loading and Its Impact on Eutrophication.

Väitöskirjassa kartoitettiin meren pohjan sedimenttien fosforin määrää ja alueellista jakaumaa rannikko- ja saaristoalueilla Suomessa ja Ruotsissa, sekä arvioitiin kuinka paljon fosforia voi vapautua sedimentistä veteen (ns. sisäinen fosforikuormitus). Lisäksi arvioitiin sisäisen fosforikuormituksen merkitystä veden laatuun rannikkoalueilla.

Potentiaalisesti mobiilin fosforin määrän sedimentin pintakerroksessa arvioitiin olevan samaa suuruusluokkaa kuin vuotuinen ulkoinen fosforikuormitus koko Itämereen. Tulosten mukaan vakava hapenpuute kiihdyttää sisäistä fosforikuormitusta, mutta fosforia voi vapautua myös hapellisilta pohjilta. Paitsi hapenpuute, myös sedimentin fosforipitoisuus ja orgaanisen aineksen määrä, sedimentin raekoko, paikan avoimuus aallokon vaikutukselle, veden lämpötila ja syvyys voivat vaikuttaa fosforin kiertoon sedimentin ja veden välillä. Sisäisen fosforikuormituksen suuruudeksi pehmeiltä, orgaanispitoisilta pohjilta arvioitiin 0,31–0,64 g P/m 2, mikä tarkoittaa 2 400–5 100 tonnia fosforia vuodessa koko tutkimusalueella.

Sisäinen fosforikuormitus ylläpitää korkeaa perustuotantoa vedessä. Vesi muuttuu sameaksi, myrkylliset ja haitalliset sinileväkukinnot ovat yleisiä, pohjaeläimet kärsivät hapenpuutteesta, ja pitkäkestoisen ja vakavan hapenpuutteen seurauksena syntyy myrkyllistä rikkivetyä, joka tappaa pohjaeläinyhteisöjä. Paikallisesti sisäisen fosforikuormituksen vaikutus veden laatuun, elinympäristöihin ja ravintoverkkojen rakenteisiin on huomattava. Lisäksi sisäinen fosforikuormitus viivästyttää merkittävästi veden laadun parantumista koko Itämeressä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämisen vaikutuksia veden laatuun. Tulokset ovat tärkeitä myös suunniteltaessa vesiensuojelun toimenpiteitä Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.

Väitöskirjan verkko-osoite on: www.doria.fi/handle/10024/131068?locale=lfi.

 
 
10.3.
2017
10.3.2017

Sahanpuru soveltuu teollisuusjätevesien puhdistamiseen

Anni Keräsen väitöskirja Oulun yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Water treatment by quaternized lignocellulose, suomeksi Kationisoitu lignoselluloosa vesienkäsittelyssä.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin vedenpuhdistusmateriaaleja suomalaisista puupohjaisista jätemateriaaleista ja tutkittiin niiden soveltuvuutta jätevesien käsittelyyn. Kemiallisesti muokatulla männyn sahanpurulla onnistuttiin poistamaan nitraattia ja metalleja oikeista teollisuus- ja kaivosjätevesistä.


Tutkimukseen valittuja biomateriaaleja (sahanpuru, puunkuori ja turve) käsiteltiin kemiallisesti siten, että niiden pintaominaisuudet muuttuivat suotuisiksi haitta-aineiden kiinnittymiselle. Synteettisillä vesiliuoksilla tehdyissä laboratoriokokeissa havaittiin, että nitraatin kiinnittyminen oli hyvin nopeaa ja materiaali toimi laajalla pH- ja lämpötila-alueella, mikä on suotuisaa käytännön sovellusten kannalta. Menetelmä perustuu pääosin ioninvaihtoon, joten materiaalia voidaan käyttää uudelleen lukuisia kertoja. Materiaaliin kiinnittyneet metallit on mahdollista ottaa talteen regeneroimalla se suolaliuoksella.


Oikeat jätevedet ovat synteettisistä liuoksista poiketen monimutkaisia seoksia, joissa on liuenneena monia erilaisia komponentteja jäteveden alkuperästä riippuen. Haitta-aineiden yhteisvaikutus voi muuttaa puhdistustulosta. Kemiallisesti muokatun männyn sahanpurun havaittiin kuitenkin toimivan hyvin myös oikeiden teollisuusjätevesien käsittelyssä. Oikeiden jätevesien tutkiminen on tärkeää, sillä vain synteettisiä liuoksia tutkimalla ei saada riittävästi tietoa materiaalin käyttäytymisestä todellisissa ympäristöissä.


Kaivoshankkeet ovat olleet viime vuosina julkisuudessa niiden aiheuttamien jätevesipäästöjen vuoksi. Sulfaatti aiheuttaa vesistöjen suolaantumista, nitraatti ja fosfaatti lisäävät ravinnekuormitusta ja metallit kertyvät ekosysteemiin. Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä uusia vedenpuhdistustekniikoita. Biopohjaisten vedenkäsittelymateriaalien kehittäminen paikallisista raaka-aineista vähentäisi riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista ja tarjoaisi metsätalouden sivutuotteille uusia sovelluskohteita.

Väitöskirjan verkko-osoite on

http://urn.fi/urn:isbn:9789526215143

 
 


Hae apurahaa verkossa


Hae apurahaa, muuta tietojasi tai tee maksupyyntö. Kaikki kätevästi verkossa apurahapalvelussamme.

Lue Vesitalous-lehteä

etusivu-section2.jpg

Uusimman lehden teemana on vesihuolto.

Tutustu lehteen